ÁSZF, ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi nyilatkozat

A marketingidolls.com nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Elsősorban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete szerinti jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a marketingidolls.com honlap adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valamennyi információt.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató is részét képezi a marketingidolls.com szellemi alkotásainak, így teljes mértékben kiterjed rá jogszabályon alapuló, illetve a holnapon megtalálható szerzői jogi nyilatkozatban foglalt jogi védelem.

1. Adatkezelő adatai

 1. Adatkezelő megnevezése: Szabó-Princz Orsolya
 2. E-mail:marketingidolls@gmail.com

2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

Jelen adatkezelési tájékoztató 2020. május 1. napjától visszavonásig hatályos.

Az adatvédelmi tisztviselő-bejelentő rendszeren keresztül végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabály: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

Az adatvédelmi tájékoztató értelmezése során a következő fogalmakat kell alapul venni, melyek megegyeznek a GDPR értelmező fogalommagyarázataival:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat:  azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 5. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

A marketingidolls.com személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A marketingidolls.com az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között nem használhatja fel. A marketingidolls.com adatkezelése mindenkor megfelel a GDPR szerinti célhoz kötöttség alapelvének.

A marketingidolls.com az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint arról, hogy az adatkezelést milyen jogalapon (érintetti hozzájárulás, jogszabályi felhatalmazás vagy szerződés teljesítése céljából) folytatja.

A marketingidolls.com olyan alkalmazottai, akik a marketingidolls.com-nál adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni. Erre tekintettel a marketingidolls.com személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel bíró személyek a műveletek megkezdése előtt Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

A marketingidolls.com, annak szervei, illetve alkalmazottai kötelesek a felelős munkatársnál az adatok helyesbítését kezdeményezni, ha észlelik, hogy a marketingidolls.com által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen.

A marketingidolls.com munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a marketingidolls.com által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosíthatók vagy megsemmisíthetők.

A marketingidolls.com által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető gondoskodik.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

A marketingidolls.com törekszik arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyek a lehető legszélesebb módon érvényesíthessék jogaikat. Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a marketingidolls@gmail.com e-mail címen. A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat a következő címek alatt részletezzük.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a marketingidolls.com-tól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a marketingidolls.com kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A marketingidolls.com az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben teljesíti.

3.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a marketingidolls.com módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A marketingidolls.com a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti.

3.3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a marketingidolls.com-tól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a marketingidolls.com abban az esetben utasítja el, ha a marketingidolls.com-ot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a marketingidolls.com a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött e-mailben értesíti az érintettet.

3.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a marketingidolls.com zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a marketingidolls.com jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a marketingidolls.com ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a marketingidolls.com tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

3.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a marketingidolls.com a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

A marketingidolls.com a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A marketingidolls.com az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja működése során. Az esetleges jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt, illetve az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a marketingidolls.com a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4. A marketingidolls.com honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye:

marketingidolls.com székhelye

A honlap adatkezelése

A marketingidolls.com honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban a GDPR rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A marketingidolls.com honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért a marketingidolls.com minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A marketingidolls.com ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

 • adatkezelés célja: a honlap-látogatási szokások vizsgálata
 • kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
 • adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év
 • adattárolás módja: elektronikus

4.2. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelő számára az érintett üzenetet küldhet a honlap „Kapcsolat” funkciójával.

 • adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, üzenetküldés
 • kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma
 • adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulása
 • adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett kérelmére történő törlésig
 • adattárolás módja: elektronikus

5. Adatfeldolgozók

A marketingidolls.com a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 • adatfeldolgozó neve: WordPress.com
 • címe: 60 29th Street #343,San Francisco, CA 94110, United States of America

Az Adatfeldolgozó tevékenységét a marketingidolls.com utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a marketingidolls.com rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a marketingidolls.com rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz a marketingidolls.com kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A marketingidolls.com csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat … számára.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

A marketingidolls.com a bejelentésben megadott személyes adatokat a WordPress.com tárolja. A személyes adatok tárolásához a marketingidolls.com az 5. pont szerint adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. A marketingidolls.com megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a marketingidolls.com naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadók.

A marketingidolls.com fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a marketingidolls.com külön kéri az érintetti hozzájárulást a módosításhoz.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

8.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a marketingidolls.com ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

8.2. NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (marketingidolls.com) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

Copyright

Copyright © 2020 marketingidolls.com minden jog fenntartva. A marketingidolls.com fenntart minden jogot, weboldala bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatban. A marketingidolls.com szellemi tulajdonának: a lap egészének, vagy részeinek (fotó, szöveg, grafika, adatszerkezet, struktúra, stb.) felhasználása bármely formában tilos a cég vezetőinek előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, amelynek keretén belül a marketingidolls.com követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szerzői jogi nyilatkozat

A marketingidolls.com honlap széles körben nyújt tájékoztatást a marketingidolls.com szolgáltatásairól, az ezekhez kapcsolódó eseményekről, emellett a Holnapon keresztül a marketingidolls.com szolgáltatásai is igénybe vehetőek.

A marketingidolls.com szerkezete, és az azon található szövegek, hang- és videóanyagok, árujelzők, grafikai ábrázolások, képek, cikkek és valamennyi egyéb tartalom és kreatív alkotás („Tartalom”) a marketingidolls.com szellemi tulajdonát képezi, és azokra kiterjed a szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó törvényi védelem.

A Honlapon található Tartalmak lemásolása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy a holnaptól eltérő felületen való nyilvánosságra hozatala, illetve egyéb módon történő
felhasználása csak és kizárólag a marketingidolls.com előzetes hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás esetén lehetséges. A tartalmak felhasználásával kapcsolatos hozzájárulást és egyéb információt a marketingidolls.com alábbi elérhetőségén kérheti az érdeklődő:

Név: Szabó-Princz Orsolya
Email: marketingidolls@gmail.com

A marketingidolls.com szellemi tulajdonjogainak megsértése esetén a marketingidolls.com jogosult bírósághoz fordulni, és a jogsértésből eredő igényeit polgári és büntető eljárásban kikényszeríteni. A marketingidolls.com fenntartja a jogot, hogy a Honlap Tartalmait bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse vagy törölje.

Sütibeállítások

A marketingidolls.com sütitájékoztatója

A marketingidolls.com weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Mi az a „süti”?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kis méretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Milyen sütiket használ a marketingidolls.com weboldala, és milyen célból?

A marketingidolls.com weboldala a sütiket a következő célokból használja

 • weboldalunk fejlesztése;
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt;
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói
 • élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat;
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon;
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése;
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns szolgáltatásokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Honlapunkon a következő szolgáltatók sütijeit használjuk: Facebook A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies

Hogy ellenőrizheti és hogy tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbiak foglalják össze.

Alapműködést biztosító sütik

 • Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
 • Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
 • Adatkezelés időtartama:
  • Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig,
  • Használatot elősegítő sütik: 6 hónapig
 • Kezelt adatkör: csökkentett funkcionalitású Google Analytics; gdpr_level

Statisztikai célú sütik

 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat
 • Adatkezelés időtartama:
  • Sütitől függően munkamenet végéig; 2 évig; 24 óráig; 1 percig; 90 napig
 • Kezelt adatkör: Google Analytics kód
 • Az egyes sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Célzó- és hirdetési sütik

 • Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
 • Adatkezelés célja: Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása
 • Adatkezelés időtartama:
 • Sütitől függően 90 napig; 18 hónapig; vagy 2 évig 
 • Kezelt adatkör:
  • Facebook konverziós kód
  • Facebook remarketing kód

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint az alábbi módokon kérelmezheti a marketingidolls.com-nál, mint Adatkezelőnél az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

E-mailben: marketingidolls@gmail.com

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken. Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.